The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

15-11-2018

 

 

Lời Cha Trương Bửu Diệp

Thông điệp

ngày 15-11-2018

 

a) Ngôn sứ Lucia giới thiệu -

qua Chúa Thánh Thần linh ứng

[0:00 – 15:00 min]

  • Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội VN một Linh mục sống cho đàn chiên và chết cho đàn chiên.
  • Cha đã hy sinh mạng sống để thay cho 70 giáo dân của cha.

 

b) Lời Cha Trương Bửu Diệp

[15:01 – 40:20 min]

  • Nếu Chúa cho phép thì người sống và người chết chỉ cách nhau một màn mỏng.
  • Tất cả những gì tôi có là do Chúa ban. Đó là hồng ân Thiên Chúa dành cho tôi để trao cho người khác. Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng.
  • Xin đừng đặt tôi lên bàn thờ vì sẽ xúc phạm đến Thiên Chúa. Nếu muốn, nói một lời cám ơn là đủ rồi.
  • Xin đừng dừng lại nơi tôi mà phải quy về Thiên Chúa.
  • Tạ ơn Chúa là cho tôi được phép đón nhận lời cầu từ trần gian. Quan trọng hơn nữa là hồng ân Thiên Chúa đã chọn một người Việt – Chị Lucia – trực tiếp đón nhận thông điệp từ Thiên Đàng.

 

c) Ngôn sứ Lucia kết - qua Chúa Thánh Thần linh ứng. [40:21 – 45:34 min]

  • Qua lời Cha, chúng ta thấy ngài là một người xác tín mãnh liệt vào ơn Chúa quan phòng.
  • Chúng con cố gắng chuyển lời của cha Diệp ra thế giới một ngày rất gần đây.

 

 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus