The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

YouTube & Compact Disc

1) YOUTUBE / VIDEO

 

 

Mẹ Hiền

Sáng tác: Lucia Trúc – Phạm Đức Huyến

Ca sĩ: Thùy Dương

https://drive.google.com/open?id=1uMhc_MkPnPym5VD7usa9eSNK0-DUOv3C 

 

 

Maria Nữ Vương Thánh Thể

Sáng tác: Lucia Trúc – Phạm Đức Huyến

Lĩnh xướng: Thiên Kim – Huy Hoàng

Ca đoàn: Thiên Thanh

https://drive.google.com/open?id=1b65AFdbp1y0x2lWXbSlaMUjMobPi0UzY 

 

 

Chiều Buồn Canvê

Sáng tác: Lucia Trúc – Phạm Đức Huyến

Ca sĩ: Tuyết Mai

Trình bày: Vincent Nguyễn

Chiều Buồn Canvê.mp4

2) COMPACT DISC / AUDIO

 

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Ngày 10-10-2019

 

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng ban thông điệp cho nhân loại

CHUA THANH THAN LINH UNG 10-10-19.MP3

 

Dâng Lạy Thứ Nhất lên Thiên Chúa Cha

LAY CHUA CHA 01 10-10-19

 

Dâng Lạy Thứ Hai lên Chúa Giêsu

LAY CHUA GIESU 10-10-19

 

Dâng Lạy Thứ Ba lên Chúa Thánh Thần

LAY CHUA THANH THAN 10-10-19

 

Dâng Lạy Thứ Tư lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô

LAY MINH MAU THANH CHUA KITO 10-10-19

 

Dâng Lạy Thứ Năm lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu

LAY NAM DAU THANH CHUA GIESU 10-10-19.mp3

 

Dâng Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

LAY TRAI TIM VO NHIEM ME MARIA 10-10-19.mp3

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus