The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Ang Rosaryo ng Anim na Kowtows

Ana Pagrorosaryo ng Anim na Kowtows

–ang nagdadala ng Ilaw sa mundo-

( Inihayag sa samahan ni Lucia)

Noong umpisa ay ang Salita,

at ang Salita ay kasama ng Diyos,

at ang Salita ay Diyos.

Siya ang umpisa kasama ng Diyos;

ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya,

at kung wala siya walang magagawa  na ginawa.

Sa kanya ay buhay,

at ang buhay ay ilaw ng mga tao.

Ang ilaw nagliliwanag sa kadiliman,

at sa kadiliman hindi masupil ( John 1:1-5)


Ang Palatandaan ng Krus

Fatima ang Dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Trinidad- Ama, Anak at Banal na Espiritu-  Ako ay sumasamba inyo ng lubos. Iniaalay ko sa inyo ng lubos pinakamahalagang Katawan, Dugo, Kaluluwa at Banal na si Hesus Kristo, narito sa tubernakulo sa mundo, upang kabayaran sa karahasan, kalapastanganan at walang pakialam kung saan siya ay sinaktan. At sa pamamagitan ng walang katapusan halaga ( merit) ng Kabanalbanalan ng Sagradong Puso at Pinakamalinis na Puso ni Maria, nakikiusap ako sa inyo na magbago kayong kaawa-awang makasalanan.

Ang Apat na Sumusunod na Butil

 • Glory Be…
 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .
 • Apostles’ Creed . . .

Dasal ng Banal na Espiritu: Halika, Banal na Espiritu, punuin ang mga puso ng inyong pananampalataya at magpaningas sa kanila ng apoy ng iyong pagibig. Ipadala ang iyong Espiritu at saka sila nilikha. At saka ikaw babaguhin ang ibabaw ng lupa. Tayo ay magdasal. O Panginoon, na siyang nagturo sa mga matapat na puso sa pamamagitan ng ilaw ng Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng parehong Espiritu na tunay na marunong at palagi magsaya sa kanyang ambos. Sa pamamagitan ng Panginoon  Diyos. Amen

Fatima Eukaristiya Dalangin: Kabanalbanalan Banal na Trinidad, sinasamba ko ang akin Diyos, ang Diyos, Mahal kita ang Kabanalbanalan Banal na Sakramento.

 • Ama Namin . . .
 • Sumusunod ang Tatlong Malilit na Butil
 • Aba Ginoong Maria . . .
 • Glory Be

 

ANG MALAKING BUTIL ( UNANG  KOWTOW )

Pansariling dasal sa Diyos Ama, pagkatapos “Totus Tuus” ( Lahat sa iyo)

Fatima Kapatawaran Dasal: Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita!  Ako ay  nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamaba, hindi  umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal:  Ako ay nakikiusap, Panginoon, palaguin,magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG  IKALAWANG  MALAKING  BUTIL ( IKALAWANG KOWTOW )

Pansaling dasal  sa Panginoon Hesus Kristo,  pagkatapos  “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal: Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG  IKATLONG MALAKING  BUTIL ( IKATLONG  KOWTOW )

Pansariling dasal sa Banal na Espiritu, pagkatapos “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG PANG-APAT NA MALAKING BUTIL ( PANG-APAT KOWTOW)

Pansariling dasal sa Katawan at Dugo ng Panginoon , “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG PANG-LIMANG MALAKING BUTIL ( PANG-LIMANG KOWTOW)

Pansariling dasal sa Limang Banal na Sugat ni Hesus Kristo, pagkatapos “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG PANG-ANIM NA MALAKING BUTIL ( PANG-ANIM KOWTOW)

Pansariling dasal sa Pinakamalinis na Puso ng Inang Maria at ang Kanyang Tagumpay,” Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

Ang Palatandaan ng Krus

 

Panalangin ng sakripisyo ni Fatima: O Hesus ko, ito ay para sa iyo at bilang pagpapahiwatig para sa mga pagkakasala na ginawa laban sa walang-malay na Puso ni Maria at para sa pagbabagong loob ng mahihirap na makasalanan.

Luwalhati ay sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu. Amen.

Gawin ang tanda ng krus

 

Pahayag 7:10, 12

“Ang kaligtasan ay nagmumula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono! 

Amen! Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman! Amen.”

 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus