The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Contact Us

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

You can also contact us by using the form below:

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Heaven’s Revelation

to Repel Pestilences

 

- Upon waking, drink 1 tablespoon garlic whiskey in ½ cup of warm water.

- ½  hour later, drink juice from ½ lemon or lime + 1 tablespoon of honey in 2 cups of warm water.

Note:

 

Garlic whiskey = fresh garlic + whiskey or any alcoholic beverage at least 40% alcohol: 2 parts garlic to 3 parts alcohol.

 

1 Corinthians 11:3-15

 

But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife[a] is her husband,[b] and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head, but every wife[c] who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. 10 That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels.[d] 11 Nevertheless, in the Lord woman is not independent of man nor man of woman; 12 for as woman was made from man, so man is now born of woman. And all things are from God. 13 Judge for yourselves: is it proper for a wife to pray to God with her head uncovered? 14 Does not nature itself teach you that if a man wears long hair it is a disgrace for him, 15 but if a woman has long hair, it is her glory? For her hair is given to her for a covering.

 

(*) "Because it is what I have chosen you to listen, practice, pray, and bear witness in a mission in which you have been especially guided by the Holy Spirit."

 

"I also chose a messenger, indeed, completely ignorant and unaware of her mission. She lives a life of simplicity and always blame herself. Because of these points and without pride, so I made a plan. I sent an ordinary person, bring My Word to you first, because I want to train you with My Word. I want to train you with a mediocre ordinary messenger. I want to train a person with that small, simple heart to help you move forward."

Excerpt of the message

"The Word of Jesus for the Group"

12-13-2019

 

 

 

 

1 Côrintô 11:3-15

 

3 Tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Ki-tô, thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Ki-tô là Thiên Chúa.4 Phàm người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà che đầu, thì hạ nhục Đấng làm đầu mình.5 Phàm người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà lại để đầu trần, thì làm nhục kẻ làm đầu mình, vì người ấy như thể trọc đầu vậy.6 Người nữ mà để đầu trần, thì cứ cắt tóc đi! Nhưng nếu cắt tóc hay trọc đầu là một điều xấu hổ đối với người nữ, thì hãy che đầu lại!7 Người nam không được che đầu, bởi vì là hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa; còn người nữ là vinh quang của người nam.8 Thật vậy, không phải người nam tự người nữ mà có, nhưng người nữ tự người nam.9 Cũng chẳng phải người nam được dựng nên vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam.10 Bởi thế, người nữ phải mang trên đầu một dấu hiệu phục tùng, vì có các thiên thần.11 Tuy nhiên, trong Chúa, không nam thì chẳng có nữ, và không nữ thì chẳng có nam.12 Thật thế, như người nữ tự người nam mà có, thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra, và mọi sự đều tự Thiên Chúa mà có. 13 Anh em hãy tự xét xem: người nữ không che đầu mà cầu nguyện với Thiên Chúa thì có xứng hợp không?14 Chính thiên nhiên lại không dạy anh em rằng người nam mà để tóc dài là điều ô nhục,15 còn người nữ mà để tóc dài thì lại là vinh dự cho họ đó sao? Là vì Thiên Chúa ban cho người nữ mái tóc làm khăn che đầu.

 

(*) "Bởi vì đó là những điều Cha chọn các con, vừa nghe, vừa thực hành, vừa cầu nguyện và vừa làm chứng trong một sứ vụ mà các con đã được hướng dẫn một cách đặc biệt của Chúa Thánh Thần."

 

"Cha cũng chọn một ngôn sứ, quả thật, hoàn toàn không hiểu và cũng không biết sứ vụ của mình, một đời sống cứ đơn sơ và luôn luôn trách tội mình. Vì chính những điểm đó và không có sự kiêu ngạo cho nên các con được có điều này. Cho nên Cha đã làm một chương trình vốn có. Cha gởi một người bình thường, mang lời của Cha đến với các con trước, vì Cha muốn huấn luyện các con bằng Lời của Cha. Cha muốn huấn luyện các con bằng một ngôn sứ bình thường tầm thường. Cha muốn huấn luyện một con người có một trái tim đơn sơ bé nhỏ đó, để giúp các con tiến bước."

Trích đoạn thông điệp

"Lời Chúa Cho Nhóm"

Ngày 13-12-2019

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus